Какво още трябва да знаете:

Първо и второ психологическо изследване се извършва в една и съща лаборатория. Всеки има право на три явявания в рамките на 1 година. Ако първото заключение е отрицателно, второ изследване може да се направи до 6 месеца от датата на първото явяване. Ако и второто заключение е отрицателно, трето изследване се извършва в ИА “Автомобилна администрация”, гр. София до 6 месеца от датата на второто явяване. При неспазване сроковете или отрицателно трето заключение, ново изследване може да се извърши не по-рано от 1 година след датата на първото явяване.

Удостоверението за психологическа годност се издава в деня на психологическото изследване

При изгубено или повредено удостоверение в срок на валидност се издава дубликат със същото съдържание и валидност като оригинала, след подадено заявление в лабораторията.

Психологическото изследавне се извършва преди явяването на изпит за шофьорска книжка за съответната категория, за таксиметровите шофьори – преди явяването на изпит за удостоверение за водач на такси, а за чужденците – преди издаването на българско свидетелство за управление на МПС. За шофьорите с отнета шофьорска книжка изследването се прави след изтичане на наказанието.

При невладеене на български език, лицето се явява със заклет преводач за собствена сметка

До психологическо изследване не се допускат лица, които:

- не представят съответните документи;

- са в нетрезво състояние;

- се явят след започване на теста.

Изследанията за психологическа годност се извършват на основание на Закон за движението по пътищата, Обн.-ДВ, бр. 20 от 05.03.1999г., ... изм. и доп., бр. 60 от 07. 08. 2012 г., в сила от 07. 08. 2012 г. изм. и доп., бр. 75 от 02.10.2012 г.:

Наредба № 36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии.

Издадена от Министерството на транспорта Обн.- ДВ, бр.46 от 06. 06. 2006 г., ...изм. и доп., бр. 69 от 11. 09. 2012 г., в сила от 11. 09. 2012 г.”