Изисквания към водачите на моторни превозни средства, превозващи опасни товари:

 • Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да са преминали курс за професионално обучение и да притежават ADR-удостоверение за успешно положен изпит с валидност 5 години.
 • Срокът на валидност на ADR – удостоверението се продължава за нови 5 години, ако кандидатът премине опреснителен курс на обучение и положи успешно изпит преди изтичане на валидността на удостоверението.

І. КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ADR – УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ

 • ОБУЧЕНИЕ:

 • Основно обучение – придобива се право на превоз на опасни товари, с изключение на взривни вещества и изделия, радиоактивни материали и превоз на опасни товари в цистерни;
 • Специализирано обучение – превоз на опасни товари в цистерни;
 • Специализирано обучение – превоз на взривни вещества и изделия.
 • Специализирано обучение – превоз на радиоактивни материали /Клас 7/.
 • ЦЕНИ:

 • Основен курс – 160 лв., Превоз в цистрени – 60 лв., Клас 1 /взривни/ -60 лв., Общо за пълен курс - 280 лв., Клас 7 /радиоактивни материали/– 100 лв.
 • ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Лична карта (оригинал и копие)
 • ИЗПИТИ:

 • Изпитите за придобиване на ADR-удостоверение за водачи на МПС, превозващи опасни товари се провеждат всеки четвъртък, който е на четна дата в РД на ИААА.

ІІ. КУРСОВЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ADR – УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВОДАЧИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ

 • ОБУЧЕНИЕ:

 • Основен курс;
 • Превоз в цистерни;
 • Клас 1 /взривни/.
 • Клас 7 /радиоактивни/
 • ЦЕНИ:

 • Основен курс – 100 лв., Превоз в цистрени – 50 лв., Клас 1 /взривни/ - 50 лв., Общо за пълен курс - 200 лв., Клас 7 /радиоактивни/ - 50 лв.
 • ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Лична карта (оригинал и копие) и ADR-удостоверение (оригинал и копие).
 • Забележка: Датата на валидност на ADR-удостоверението трябва да е преди датата за явяване на изпит!
 • ИЗПИТИ:

 • За гр. София изпитите за удължаване на срока на ADR-удостоверение за водачи на МПС, превозващи опасни товари се провеждат всеки четвъртък, който е на четна дата, в РД на ИААА.

ЗА КОНТАКТИ: